Regulamin Uczniowski

 

Regulamin Uczniowski i konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.

Regulamin Uczniowski można pobrać w wersji dokumentu PDF.

 

Regulamin Uczniowski

i konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania

 

 1. A.     Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych

Uczeń:

 1. Punktualnie i regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne.
 2. Pilnie i systematycznie uczy się, korzystając ze wskazań nauczycieli i wychowawców. Odrabia zadania domowe.
 3. Nie odpisuje zadań domowych i nie posługuje się cudzymi pracami.
 4. Na lekcjach uważa i pracuje.
 5. Zachowuje ciszę podczas zajęć szkolnych, na korytarzach i w otoczeniu szkoły.
 6. Podczas przerw zachowuje się kulturalnie oraz bezpiecznie dla siebie i innych. Nie przebywa na antresoli oraz schodach prowadzących z holu na antresolę. Nie opuszcza budynku szkoły podczas zajęć objętych planem lekcji.
 7. Podczas wyznaczonych przerw obowiązkowo wychodzi na boisko i nie opuszcza jego terenu.
 8. Przynosi do szkoły książki i potrzebne do nauki przybory.
 9. Zdecydowanie nie przynosi do szkoły: większych kwot pieniędzy, wartościowych przedmiotów (np. biżuterii), gier elektronicznych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

10.  Telefon komórkowy przynosi do szkoły tylko na własną odpowiedzialność, wyłącza go na czas  pobytu w szkole.

 

Konsekwencje

Decyzje o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania pkt. 1.- 8. podejmuje wychowawca lub nauczyciel.

Mogą one mieć formę:

 • ustnego upomnienia,
 • wpisu do dzienniczka ucznia,
 • uwagi do dziennika lekcyjnego,
 • wezwania rodzica,
 • przy odpisywaniu zadania, karę otrzymuje również udostępniający zeszyt lub    ćwiczenia.

Dotyczy pkt. 9. i 10. – uczeń i rodzice ponoszą wszelkie konsekwencje zagubienia, zaginięcia przyniesionych przedmiotów.

Grę odbiera nauczyciel, oddaje rodzicom (informuje poprzez wpis do dzienniczka o sytuacji).

Telefon komórkowy, z którego korzysta uczeń podczas pobytu w szkole zostanie odebrany przez nauczyciela i przekazany do sekretariatu szkoły. Rodzic odbiera telefon osobiście.

 

 

 

 1. B.      Wizerunek ucznia
 2. Strój codzienny:
 •  czysty, schludny, stosowny do szkoły, skromny
  (bez niestosownych nadruków),dostosowany do warunków pogodowych,
 • buty na płaskim obcasie,  bezpieczne.
 1. Strój uroczysty (uroczystości szkolne i klasowe, święta narodowe):
 • dla dziewcząt: ciemna sukienka, spódnica lub spodnie, biała bluzka,
 • dla chłopców: ciemne spodnie i biała koszula (ewentualnie garnitur).
 1. Strój dyskotekowy:
 • swobodny, nie wyzywający, odpowiedni dla ucznia.

     4. Strój sportowy (na lekcje wychowania fizycznego):

 • biała bluzka, spodenki sportowe, obuwie sportowe, skarpetki.

     5.Wygląd:

 • uczeń do szkoły przychodzi bez makijażu, tatuażu, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi też wyzywającej i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii.

 

Konsekwencje

Dotyczy pkt. 1.- 2.i 4.

 • nauczyciel informuje rodzica o niestosowności stroju poprzez wpis do  dzienniczka, wzywa rodzica lub wpisuje uwagę do dziennika.

Dotyczy pkt. 3.

 • uczeń nie uczestniczy w zabawie, czeka na ławce na koniec dyskoteki,wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.

Dotyczy pkt. 5.

 • makijaż, tatuaż, lakier z paznokci- uczeń zmywa,
 • pofarbowane włosy doprowadza do naturalnego koloru,
 • biżuterię – uczeń zdejmuje (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej zaginięcie).

 

 1. C.      Stosunek do dorosłych i kolegów

Uczeń:

 1. Przestrzega ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole
  i poza nią.
 2. Okazuje szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom
  i innym dorosłym.
 3. Zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych: ustępuje miejsca w tramwaju, autobusie, udziela pomocy niepełnosprawnym.
 4. Przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności i agresji (zawiadamia o zajściu dorosłych, nie naraża swojego bezpieczeństwa).
 5. Pomaga młodszym i słabszym.
 6. Uczestniczy czynnie w organizowanych przez klasę i szkołę imprezach
  i uroczystościach.
 7. Nie obraża innych słownie – nie przezywa, nie dokucza.
 8. Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.

 

Konsekwencje

Dotyczy pkt. 1.-3. i 6.

 • Nauczyciel rozmawia z uczniem, wpisuje uwagę do dziennika, rozmawia

z rodzicem.

      Dotyczy pkt. 4.-5. i 7.- 8.

 • Nauczyciel poucza o niestosowności używanego przez ucznia słownictwa, informuje rodziców poprzez dzienniczek, wzywa rodziców na rozmowę, wyklucza ucznia z uczestnictwa w imprezach klasowych (szkolnych), dyrektor szkoły odbywa rozmowę z uczniem, uczeń zostaje przeniesiony do innej klasy.

 

 

 1. D.     Stosunek do spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, higieną i mieniem społecznym

Uczeń:

 1. Zobowiązany jest do dbałości o higienę osobistą.
 2. Przyczynia się do utrzymania porządku, czystości oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły.
 3. Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu.
 4. Zawiadamia niezwłocznie wychowawcę,nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły o zauważeniu w szkole lub jej otoczeniu przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu.
 5.  Przestrzega przepisów ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły.
 6. Dba o legitymację szkolną.
 7. Szanuje pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi.
 8. Uczestniczy czynnie w pracach na rzecz klasy, szkoły i organizacji uczniowskich(SU, wolontariat).
 9. Zachowuje się kulturalnie w stołówce: posiłki spożywa cicho
  i estetycznie, zostawia po sobie porządek.

10.   Szanuje odzież, podręczniki, przybory uczniowskie, dba o sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

11.   Korzysta z pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem:

 • sala lekcyjna,
 • sala gimnastyczna,
 • czytelnia, biblioteka,
 • sala audiowizualna,
 • świetlica szkolna, stołówka,
 • korytarz z szafkami na odzież,
 • toaleta.

12.   Do szkoły nie przynosi żadnych używek i z nich nie korzysta.

 

Konsekwencje

Dotyczy pkt. 2.

 • rodzice odpowiadają finansowo za zniszczenia dokonane przez dziecko, uczeń naprawia straty, np. czyści, zmywa napisy,
 • uczeń otrzymuje naganę z wpisem do dziennika,
 • dyrektor rozmawia z uczniem, a w szczególnych przypadkach również z jego rodzicami.

      Dotyczy pkt. 1., 3.- 8.

 • nauczyciel rozmawia z uczniem, wpisuje uwagę do dzienniczka,
 • uczeń uiszcza opłatę za nową legitymację (w przypadku zagubienia lub zniszczenia poprzedniej).

       Dotyczy pkt. 9.

 • nauczyciel poucza i przypomina uczniowi zasady zachowania, przenosi go do oddzielnego stolika, nakazuje uczniowi zjedzenie obiadu po zakończeniu lekcji,
   w przypadku powtarzającego się niestosownego zachowania informuje się
  o sytuacji rodziców.

               Dotyczy pkt. 10. – 11.

 • rodzice odpowiadają finansowo za spowodowane przez dziecko szkody (odkupują, naprawiają, odmalowują, itp. zniszczone przedmioty, ściany
  w pomieszczeniach, elewacje budynku, itp.).

         Dotyczy pkt. 12.

 • nauczyciel rozmawia z uczniem i rodzicami, w przypadkach powtarzających się, dyrektor szkoły wzywa rodziców na rozmowę.

 

Dodatkowe konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie:

 1.  Za szkodę umyślną – uczeń otrzymuje uwagę do dzienniczka, usuwa szodę lub odpracowuje w inny sposób (na rzecz klasy lub szkoły).
 2. Za szkodę nieumyślną (np. wybicie szyby podczas gry w piłkę) - uczeń naprawia ją ale nie ponosi za to innych konsekwencji wychowawczych.
 3. Za naruszenie nietykalności fizycznej (pobicie), zniszczenie przedmiotów osobistych innych uczniów, odzieży - przeprasza, naprawia szkodę( odkupuje zniszczone przedmioty lub odzież, daje do naprawy, itp.), wykonuje pracę na rzecz szkoły lub klasy(po lekcjach).

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego przez ucznia ma wpływ
na ocenę z zachowania. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej - nie jest wzorem do naśladowania.

Uwaga

W szczególnych przypadkach przewinień uczniowskich, zbiera się zespół powołany do rozstrzygnięcia danego problemu.

W skład zespołu wchodzą: wychowawca danej klasy, pedagog szkolny, psycholog, przedstawiciele RP i SU.

 

 

RODZAJE KAR WYNIKAJĄCYCH Z NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU UCZNIOWSKIEGO

 

 • upomnienie ustne,
 • rozmowa indywidualna z uczniem,
 • nagana na forum klasy,
 • poinformowanie rodzica poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
 • uwaga do dziennika lekcyjnego( i informacja do rodziców),
 • rozmowa wychowawcy z rodzicami(i zapis w dzienniku),
 • rozmowa ucznia z pedagogiem, a później z dyrektorem szkoły,
 • wezwanie rodzica na rozmowę do pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • obniżenie oceny ze sprawowania
 • zawieszenie w prawach ucznia:

- zakaz udziału w imprezach i uroczystościach klasowych,

- zakaz udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych,

- zakaz udziału w  wyjściach i wycieczkach klasowych,

- zakaz uczestnictwa w balu absolwenta,

- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

- odwołanie z funkcji pełnionej w klasie lub w szkole,

 • przeniesienie do innej, równoległej klasy,
 • przeniesienie do innej szkoły,
 • zgłoszenie zajścia na policję.

 

RODZAJE NAGRÓD ZA SZCZEGÓLNIE AKTYWNĄ POSTAWĘ UCZNIA

 • prezentującą wzorową kulturę osobistą,
 • przeciwdziałającą dewastacji mienia szkolnego, społecznego i prywatnego,
 • przeciwdziałającą agresji i przemocy,
 • okazującą bezinteresowna pomoc:

1. Nagrody materialne:

-  ufundowanie biletu do kina podczas wyjścia z klasą,

-  dofinansowanie wycieczki,

-  nagroda książkowa.

  Do każdej nagrody dyplom.

                  2. Nagrody niematerialne:

                        -  list pochwalny skierowany do rodziców,

                        -  pochwała na forum klasy od: wychowawcy,pedagoga,

                           wicedyrektora, dyrektora,

-  pochwała zamieszczona na gazetce klasowej, w gablocie SU,

   w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły,

- wyróżnienie na apelu szkolnym.  

 

Nagrody materialne proponuje wychowawca klasy i zgłasza do dyrektora szkoły.

Nagrody niematerialne pozostają w gestii wychowawcy i zespołu uczącego.

 

 

 

TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 

            W związku z rozporządzeniem MEN dotyczącym usprawiedliwiania nieobecności uczniów ( o przyczynach absencji informują jedynie rodzice lub opiekunowie ucznia) – Rada Pedagogiczna ustala następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów:

 

 1. Rodzice są zobowiązani w formie pisemnej usprawiedliwić nieobecność dziecka
  w ciągu 7 dni po powrocie ucznia do szkoły.
 2. W przypadku braku informacji o przyczynach nieobecności  ucznia w szkole
  w ciągu 3 dni wychowawca zobowiązany jest skontaktować się z rodzicami dziecka.
 3. Wychowawca klasy zobowiązany jest o powyższych ustaleniach poinformować rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.