Integracja

 

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej):

 

Rewalidacja indywidualna z pedagogiem specjalnym

Rehabilitacja ruchowa

Logoterapia

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koła zainteresowań